ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และบริการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  ดังนี้

๑. วันพุธที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

๒. วันพุธที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...