ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และบริการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘  ดังนี้

๑. วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  วันอาสาฬหบูชา

๒. วันศุกร์ที่  ๓๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘  วันเข้าพรรษา

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...