ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และบริการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน ในดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘  ดังนี้

๑. วันจันทร์ที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๘  วันวิสาขบูชา

๒. วันพุธที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ ทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...