ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2/2557

ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ สำนักได้ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  ดังนี้

 

1. น.ส.เจนจีรา            สามพันพวง       2. นายชิษณุพงศ์           ฉิมพลิกานนท์   

3. น.ส.บุญญดา           เอียตระกูล

                            

 

                             ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว    ณ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...