รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่  2/2557

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  ดังนี้

1. นายธงชัย อินทสงค์

2. น.ส.เจนจีรา สามพันพวง

3. นายชิษณุพงศ์ ฉิมพลิกานนท์

4. น.ส.บุญญดา เอียตระกูล

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุม 1   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 11  อาคารสยามบรมราชกุมารี  

สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ในวันจันทร์ที่  11  พฤษภาคม  2558

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...