ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และบริการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน ในดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๘  ดังนี้

๑. วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ

๒. วันอังคารที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  วันฉัตรมงคล

๓. วันพุธที่  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  วันพืชมงคล

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...