ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์


ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทาง ด้านคอมพิวเตอร์   เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ดังนี้

       1.   น.ส. ญาดา เปสลาพันธ์       
       2.  น.ส. บุญญดา เอียตระกูล
       3.   นาย ธงชัย อินทสงค์                 
       4.   น.ส. เจนจีรา สามพันพวง
       5.   นายชิษณุพงศ์  ฉิมพลิกานนท์                   
       6.   นาย ธรรมนิจ  เพ็ชรจำรัส

    
        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดี ที่  23 เมษายน 2558  เวลา  16.30  น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
        สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้  ให้ทราบภายในวันอังคารที่  28 เมษายน 2558  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th
  

pdf ดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...