ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘                      วันจักรี
๒. วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘                   ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.
๓. วันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘             ประเพณีวันสงกรานต์
 

 

Loading...
Loading...