ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Walk-in Lab) และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน เพิ่มเติม เนื่องจากสถาบันจะทำการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบัน ดังนี้

๑.  วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. 

๒.  วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗        ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป    

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...