ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. วันที่  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗    วันพ่อแห่งชาติ

๒. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗    วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

๓. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๔ มกราคม  ๒๕๕๘   เทศกาลวันปีใหม่     

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...