ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ดังนี้

๑. วันที่ ๘-๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.   เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักเดินทางไปสัมมนาประจำปีของสำนัก                                     

๒.  วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๗      ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากสำนักมีการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy   ครั้งที่ ๒           ปีการศึกษา ๒๕๕๗         

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...