ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดให้มีการสัมมนาประจำปีของสำนัก และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ จึงขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน  ดังนี้

๑.วันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗      ปิดบริการจำหน่ายโควตาพิมพ์งาน ให้บริการเฉพาะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

๒.วันที่  ๑๐ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

                                                                 และบริการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งาน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...