ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  ในวันเสาร์ที่ ๖  กันยายน  ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐  น. เนื่องจากต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการสอบเข้าศึกษาต่อภาคปกติ  ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...