ประกาศ ของดให้บริการระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทั้งสถาบัน ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

เรียน ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทุกท่าน

               เนื่องจาก สถาบันมีความจำเป็นต้องทำการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลักของสถาบัน  ในระหว่างดำเนินการจะส่งผลให้ ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ทั้งหมด ไม่สามารถใช้งานได้

               ด้วยเหตุนี้จึงขอประกาศงดให้บริการระบบเครือข่ายและการให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.

ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ที่ IT Center บริการได้แก่

  • ระบบ Network, WIFI และ Internet ทั้งสถาบัน
  • ระบบ Website ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
  • ระบบงานที่ต้องใช้งานผ่าน intranet ทั้งหมด เช่น MIS , การเงินการคลัง ,ระบบลงทะเบียน เป็นต้น

อนึ่ง หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดให้บริการโดยทันที

 

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading...
Loading...