ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐  น. เนื่องจากต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑  Computer  Literacy  ครั้งที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...