ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง และบริการจำหน่ายโควตาการพิมพ์งานในดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้

๑.วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

๒.วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...