ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๗  ดังนี้

๑.ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๒  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๔  เพื่อทำการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗  

๒.ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง     และบริการจำหน่วยโควตาการพิมพ์งาน  เพื่อทำการจัดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท   ภาคปกติ  ชุดวิชาที่  ๑  Computer  Literacy  ครั้งที่  ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ในวันพุธที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...