ประกาศ ปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในเวลา  ๒๒.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๕.๐๐ น. นั้น  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอแจ้งกำหนดเวลาการปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Walk-in lab.  ดังนี้

วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ปิดให้บริการเวลา  ๑๙.๓๐ น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดให้บริการเวลา  ๑๗.๓๐ น.

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...