ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาหยุดทำการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน จึงขอแจ้งปิดทำการในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 สถาบันจะแจ้งวันเวลาสอนและสอบชดเชยในภายหลัง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

Loading...
Loading...