ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  ดังนี้

๑. วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  
 ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เนื่องจากใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการสอบจัดระดับความรู้ ความสามารถทางการการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...