รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

สำนักได้ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เสร็จ สิ้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์  และมีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ดังนี้
        1. นายสมบูรณ์          สุขสอน          
        2. นายโสวัฒน์          เวฬุวนารักษ์
        3.  นายเสสินา          นิ่มสุวรรณ์        
        4. นายพันธกิจ          ท้าวทอง
        5.  น.ส.ปองภัค          สุริยา          
        6. น.ส.เบญจวรรณ      ใจหลัก
        7.  น.ส.พชพร          จันลือไชย      
        8. นายวัชรพงศ์          รัชตเวชกุล
        9.  นายยศธนา          ชูศรี            
       10. น.ส. วรวรรณ      หาญกมลศิริ    
        ขอ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 น.  ณ  ห้องประชุม 1   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 11  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
        ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ให้ ทราบ ให้ทราบในวันศุกร์ที่  28  มีนาคม  2557 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...