ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์


ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทาง ด้านคอมพิวเตอร์   เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556  ดังนี้

       1.   นายสมบูรณ์      สุขสอน            
       2.   นายโสวัฒน์         เวฬุวนารักษ์
       3.   นายเสสินา          นิ่มสุวรรณ์                
       4.   นายพันธกิจ      ท้าวทอง
       5.   น.ส. วันวิสา      กันจินะ                    
       6.   น.ส. กันยพัชร์      จินายง
       7.   น.ส. ปองภัค      สุริยา                    
       8.   น.ส. บารมี          พานิช
       9.   น.ส. เบญจวรรณ      ใจหลัก                    
       10. น.ส. พชพร          จันลือไชย                    
       11. นายวัชรพงศ์      รัชตเวชกุล                
       12. นายยศธนา          ชูศรี
       13. น.ส. ธนัฐยา      สร้อยแสงพันธุ์               
       14. น.ส. วรวรรณ      หาญกมลศิริ
    
        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557  เวลา  16.30 – 18.30  น.  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี  
        สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้  ให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th
  

pdf ดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...