ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ดังนี้

        ๑.  นางสาวสิริเพ็ญ    ดีสุข            
        ๒.  นางสาวปัทมา    อับดุลเลาะห์
        ๓.  นางสาวมณศยา    โชติรสพงศ์        
        ๔.  นางวิไลพร        นามเสาร์
        ๕.  นางสาวสุกัญญา    แจ่มแสง            
        ๖.  นางสาววรรณรินทร์    สังข์ทอง        
        ๗.  นางสาวชนิกา    เชาว์ลิต

        ดังนั้น   จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี

        สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ผ่านทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th และ http://personnel.nida.ac.th

pdf ดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...