รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับมอบประกาศนีบัตรรับรองมาตรฐานสากลISO9001:2015

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับมอบประกาศนีบัตรรับรองมาตรฐานสากลจาก คุณนงนุช จิรภาไพศาล และคุณบุคลากร ใจดี ตัวแทนจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เกียรติเดินทางมามอบประกาศนียบัตรรับรอง พร้อมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและทีมงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

Loading...
Loading...