ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวาระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

 

 

 

 

Loading...
Loading...