ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญและบุคลากรคณะภาษาและการสื่อสาร มอบดอกไม้แสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญและบุคลากรคณะภาษาและการสื่อสาร มอบดอกไม้แด่ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักเทคโนโลยีได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

 

 

 

 

Loading...
Loading...