หัวหน้ากลุ่มงานของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ NIDA Expert Sharing Plus

หัวหน้ากลุ่มงานในส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ NIDA Expert Sharing Plus ตอน เข้าใจ เข้าถึง ดึงใช้ ระบบสารสนเทศภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

Loading...
Loading...