สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย College of Education,Zhejiang University (ZJU)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย College of Education,Zhejiang University (ZJU) Republic of China เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยเข้าเยี่ยมชมห้อง Video Conference ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

Loading...
Loading...