สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 เพื่อการเรียนและการทำงาน และโปรแกรม Microsoft Office 365 เบื้องต้น” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของบรรณสารการพัฒนา สำนักเทคโนโลรสารสนเทศ กองคลังและพัสดุ และ กองแผนงาน เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

Loading...
Loading...