โครงการ ITC พบหน่วยงาน (คณะภาษาและการสื่อสาร)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ ITC พบหน่วยงานโดยเข้าผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะภาษาและการสื่อสารเพื่อแนะนำการใช้บริการต่างๆของสำนักพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 คณะภาษาและการสื่อสาร ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

Loading...
Loading...