ต้อนรับคณาจารย์จาก GRIPS Japan เยี่ยมชม ห้อง Video Conference

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS), Japan เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนานาชาติเป็นผู้นำชมห้อง Video Conference ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

Loading...
Loading...