แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าพบและให้ให้คำแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ

 

 

 

 

Loading...
Loading...