โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

Loading...
Loading...