โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 และ 4

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1-12 โรงเรียนบางกะปิ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2559

Loading...
Loading...