โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดพระโคกเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

Loading...
Loading...