โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 24 -26มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ให้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Loading...
Loading...