จัดอบรมการใช้งาน office 2016 และ office 365 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office 2016 เพื่อการเรียนและการทำงาน และโปรแกรม Microsoft Office 365 เบื้องต้น”  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรของสถาบันที่สนใจเพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00  น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี 

Loading...
Loading...