อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล Microsoft Word 2010

อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล MOS Certification ( Microsoft Word 2010)   สำหรับบุคลากรภายนอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม  2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...