NIDA Knowledge Forum 2258

มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2258 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดบอร์ดในหัวข้อ   ไอทีกับการเปลี่ยนแปลง   เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ  ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ - คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...