อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล

MOS Certification ( Microsoft Powerpoint  2010)   สำหรับบุคลากรภายนอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม  2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...