IT Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก้าวสู่ชุมชนออนไลน์ ”

โครงการเสวนาทางวิชาการ (IT Forum) ครั้งที่ 14  เรื่อง “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก้าวสู่ชุมชนออนไลน์ ” จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...