อบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2558  เพื่อเข้าใจวิธีการใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้  Social Mediaในชีวิตประจำวัน

Loading...
Loading...