อบรม โปรแกรม Turnitin และโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อป้องกันการลอกเลียนงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558

Loading...
Loading...