อบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (MOS Certificate)

สำหรับบุคคลภายนอก  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 10   อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Loading...
Loading...