อบรม หลักสูตรเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2010 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สำหรับบุคลากรในสถาบัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-27   กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 
Loading...
Loading...