โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2

รุ่นที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๙ อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้  Social Media ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Loading...