โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1

รุ่นที่ ๑  วันอังคารที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๙ อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้  Social Media ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

 

Loading...
Loading...