อบรม หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 804 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 8  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมบุคลากรของสำนักเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ TQA โดย มี ผศ.เชิญโชค ศรขวัญเป็นวิทยากร   

 

 

 

Loading...
Loading...