นางสาวอรวรรณ สุขยานี เข้ารับโล่รางวัลเรียนดี “เกียรตินิยม”

นางสาวอรวรรณ สุขยานี บุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ  เข้ารับโล่รางวัลเรียนดี “เกียรตินิยม” สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในพีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ  พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Loading...
Loading...