ITC on Tour

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม “ITC on Tour” เพื่อแนะนำระบบสารสนเทศใหม่ๆที่สถาบันจะนำมาใช้ในปีต่อไป ได้แก่ Office 365  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้บริการด้านเครือข่าย wifi ภายในสถาบัน ณ สำนักสิริพัฒนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

Loading...
Loading...